Installing MySQL on Solaris 10

/var/svc/manifest/network/mysql.xml
/lib/svc/method/svc-mysql